Skadedyr

Informasjonsskriv fra Bydelsoverlegen

Til borettslag, velforeninger og sameier i Bydel Søndre Nordstrand

Dato: 20.05.2005

_________________________________________________________

INFORMASJON OM TILTAK MOT ROTTER OG FUGLER

Bydelsoverlegen ønsker å begrense bestanden av rotter i bydelen, og ber derfor om hjelp fra borettslag, velforeninger og sameier i å opplyse beboere i bydel Søndre Nordstrand om hvilke tiltak som bør gjøres for å forebygge forekomst av slike dyr.

Rottenes verden består av yngleplasser, spisesteder og veiene mellom dem. Forebygging mot rotter blir da å innskrenke dette ”livsrommet” mest mulig. De holder hovedsakelig til i kloakknettet. Dersom rotter av en eller annen grunn kommer opp herfra og de gis gode levekår, vil de også kunne etablere seg i bomiljøer. De yngler året rundt, slik at ett par rotter kan bli opptil 1000 rotter på et år. Rotter er også smittespredere av bakterier, virus, lopper og midd. Smitten overføres blant annet via dyrenes urin og avføring. Nærvær av rotter kan derfor innebære helsefare både for mennesker og dyr. Av denne grunn er det viktig å sette i verk tiltak for å unngå at rottene får tilfredsstillende livsbetingelser. Ved forekomst av rotter må det iverksettes tiltak raskt for å forhindre spredning.

Vi viser til skadedyrforskriftens § 2-1 som blant annet sier at eier eller bruker av bygning, innretning, tomteområder m.v., skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Ingen ønsker rotter i nærmiljøet. Utrydning av rotter kan være kostbart for den som ”eier” problemet (eksempelvis boligsameie eller private med egen tomt).

Ved forekomst av rotter bør godkjent skadedyrfirma kontaktes for utlegging av rottegift, se gule sider i telefonkatalogen. Personer uten spesiell godkjenning fra Nasjonalt folkehelseinstitutt har ikke lov til å legge ut som er merket ”giftig” eller ”meget giftig”.

Vi ber om at opplysningene i dette skrivet blir utdelt til de enkelte hus-/andelseiere/leietakere. På forhånd takk for hjelpen!

________________________________________________________

STIKKORD / RÅD FOR Å UNNGÅ ROTTER

Fugler må ikke mates på bakken. Mating må kun foregå i kontrollerte former på egen eiendom, eksempelvis på fuglebrett. Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområder eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter eller andre skadedyr. I utgangspunktet er fuglene tilpasset vårt klima og skal finne den maten de trenger selv. Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø og brødsmuler kan legges på et fuglebrett i små mengder. Det forekommer jevnlig at digre brødskiver/skalker, hele brød og forskjellige andre matrester hives ut fra balkongene og ved dammene til måker, duer, skjærer og ender. Fuglene greier kun å spise en liten av denne maten. Rottene kommer gjerne og spiser resten.

Nedfallsfrukt må fjernes. Sørg for å få fjernet nedfallsfrukten fra frukttrærne etter hvert som den faller ned. Før frukten råtner er dette delikatesser for rottene.

Tøm daglig papir-/søppelbeholdere som er hengt opp utenfor trappeoppganger og på uteområder slik at skjærer ikke kommer til og drar ut papir og organisk søppel.

Avløpsvann: Unngå å helle ut matrester som kan tjene som næring for rotter. Alt avløpsvann skal passere renseanlegg før det slippes ut i elv eller sjø.

Søppel, skyller og lignende avfall som kan tjene som næring for rotter, skal samles opp i lukkede beholdere. Hver eiendom skal ha tilstrekkelig av disse, slik at overfylling unngås.

Sikring av matvarelagre.

Sikring av matavfall.

Bygningsmessig rottesikring, spesielt tetning der rør og kanaler går gjennom grunnmur.

Gårdsplasser, lagerplasser, kjellernedganger, kjellere, loft, og lyskasser må til en hver tid holdes ryddige.

Lagring av ved og materialer skal foregå ved skikkelig stabling, minste avstand til vegg skal være 50 cm. Og godt opp fra bakken, minst 35 cm.

All avfallshåndtering, oppsamling, oppbevaring og transport skal skje på en forsvarlig måte, slik at rotter og fugler ikke får adgang til organisk avfall og skjulesteder.

Ikke hiv kvister og annet hageavfall langs bekkene. Dette blir gode ynglingsplasser for rottene.

Hjemmekompostering må foregå forskriftsmessig. Kontakt Renovasjonsetaten for informasjon/veiledning.

Bruk en stokk eller lignende til å stikke ned i kompostbinger og hauger med hageavfall noen ganger i uka. Eventuelle rotter vil da oppleve slike steder som utrygge, og vil følgelig ikke etablere seg der.

Sikring av rottehull: På gårdsplass og i murverk ved gjenstøpning, i treverk (vegger, dører, gjerder) med blikk eller jernplater.

Kjellervinduer: De som kan åpnes skal ha netting med maskevidde ikke over ½”, de som ikke kan åpnes skal ha hele glass.

Utvendige ventiler, glugger og andre åpninger: Netting med maskevidde ikke over ½”.

Kjellerdører: Beslag nederst med 0,3 m høy plate av blikk eller jern, de skal være tettsluttende og selvlukkende. Kjellerlemmer skal være tettsluttende.

Søppelkasser: Hele, ha tettsluttende lokk, stå på støpt underlag eller på jernstativ 0,5 meter over bakken eller hengt på veggen.

Beholdere: Skal være av en slik beskaffenhet at rotter ikke kan gnage seg igjennom dem. De skal være hele og i god stand.

Søppelrom som innredes i kjellere må ha selvlukkende og tettsluttende dør som ved beslag eller på annen måte er sikret mot inntrenging av rotter.

Litt om fugler som skadedyr

Duer, måker og skjærer er et allment kjent problem. Bestanden har økt de senere år. Duer kan trenge seg inn på loft og i boliger, og i tillegg til måker forurense med masse avføring som medfører spredning av fuglemidd. Denne plagsomme fuglemidden, som forårsaker kløende utslett hos mennesker, er meget vanskelig å utrydde når den først er kommet inn i hus. Skjærebestanden har vokst veldig de senere år. Denne fuglen forsøpler masse med å dra utover søppel fra blant annet oppsatte søppel/papirbeholdere og er derved også med på å tiltrekke rotter til parker, forretnings- og boområder.

Tiltak mot fugler

Avskrekking med limbare pigglister til balkongkanter eller fysisk sperre med netting e.l.

Fjern mattilgangen, se over.