Bestemmelser

Bestemmelser for dyrehold

Ref. Husordensreglene, vedlegg 1.

A. Registreringsskjema og erklæring for hund og katt skal fylles ut. Generalforsamlingen har vedtatt at det skal føres et oppdatert register over antall hunder og katter i borettslaget.

B. Eieren er ansvarlig for enhver skade som hund eller katt påfører person eller eiendom i borettslaget.

C. Dersom det kommer berettiget klage om brudd på borettslagets dyreholdsbestemmelser, eller at dyreholdet sjenerer øvrige beboere ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter eieren seg til å fjerne hunden eller katten fra leiligheten dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. Etter forhandlinger med partene er det styret i borettslaget som avgjør om en klage er berettiget.

D. Brudd på borettslagets dyreholdsbestemmelser er å anse som brudd på leiekontrakten, og kan føre til oppsigelse av leieforholdet for leiligheten.

E. Spesifikke regler for hund:

1. Hunder skal alltid holdes i bånd på borettslagets område.

2. Barn skal ikke lufte hunder hvis ikke eieren med sikkerhet vet at barnet kan beherske enhver situasjon som kan oppstå. All lufting skal foregå utenfor borettslaget.

3. Ekskrementer skal alltid fjernes. Andelseieren er ansvarlig for at dette skjer omgående.

4. Hundeeiere bør være kjent med politivedtektene for Oslo angående dyrehold og straffebestemmelser som gjelder for dyreeiere som lar dyret gå løs i den tiden det er båndtvang.

5. Unntak fra disse reglene gjelder for førerhund og politihund.

F. Spesifikke regler for katt:

1. Alle borettslagets hannkatter skal kastreres, og hunnkatter steriliseres.

2. Det er katteeiers ansvar å sørge for at katten er til minst mulig sjenanse for naboer.

3. Katteeiere har ansvar for å fjerne ekskrementer i sandkassene etter tur. Egen liste for dette er utarbeidet.

4. Katter skal øremerkes eller bære halsbånd med eiers navn, husnummer eller telefonnummer.