Bad og våtrom

Iflg. ”Forskrift om byggesak” (byggesaksforskriften) er det fra 1. januar 2012 ikke lenger søknadsplikt for å etablere eller rehabilitere bad og våtrom.

Privatpersoner kan derfor igjen selv gjøre arbeider i våtrom, uten å engasjere profesjonelle eller fylle ut alle søknader og skjemaer.

Det presiseres at endringen utelukkende gjelder våtromsarbeider innenfor bruksenheten/branncellen. Arbeider som medfører brudd på bruksenhet eller branncelle vil fremdeles være søknadspliktig. Dette kan eksempelvis være dersom man fysisk må gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør.

Fukt utgjør en vesentlig del av skadene på bygg. Det er derfor viktig at byggekravene om kvalitet fremdeles følges. Når plikten til å søke har falt bort, må eieren selv ta et privatrettslig ansvar for arbeidet. Han må selv sikre kvaliteten gjennom kontrakter.

Vi anbefaler at det brukes faglært arbeidskraft og at våtromsnormen følges ved etablering og rehabilitering av våtrom.