Parabolantenne og annet utvendig utstyr

Retningslinjer for montering av utvendig utstyr

Ref. Husordensreglene, vedlegg 3.

Utvendige utstyr (som f.eks. parabolantenner, tv-antenner, varmepumpe eller ventilasjon) kan ikke settes opp uten styrets skriftlige godkjennelse.

Skriftlig tillatelse fra styret skal være mottatt før arbeidene igangsettes.

Nabovarsel

Nabovarsel skal leveres sammen med søknaden. Du finner nabovarselskjema her

Montering / Innfesting

Utstyret skal festes slik at det ikke på noen måte er til forulemping av underlaget. Med dette er å forstå vannskade, brekkasje, punktering og lignende. Kabelføringer skal monteres fagmessig og eventuelt i eget rør hvis hensiktsmessig. Det skal så langt det lar seg gjøre føres kabel innomhus. Gjennomføringer i yttervegg skal gjøres fuktsikkert og ved spesielle tilfelle kan styret kreve at dette gjøres av fagfolk på søkers regning.

Antall

Det er kun tillatt med en utvendig installasjon pr. andel.

Dimensjoner / Farger

Utstyret skal ha samme farge som underlaget den festes på eller boligmassen den tilstøter. Utstyret skal ha minste dimensjon som er teknisk mulig på søknadstidspunktet. Parabolantenner skal maksimalt være 60 cm i diameter.

Søknad (innhold)

Søknad skal inneholde: Personalia, teknisk info på utstyret, monteringsanvisning, kabelføring, fasadetegning med forslag til montert utstyr, utførende part, signert nabovarselliste.

Plassering

Utstyret skal plasseres slik at det ikke er til noen form for ulempe mot omgivelsene. Det skal ikke på noen måte forurense fasaden, og alltid monteres innenfor søkende andels areal hvis styret ikke gir dispensasjon til noe annet. Utstyr skal monteres så lite synlig som mulig selv om dette innebærer ulemper for søker. Gavlvegger skal ikke benyttes til montering av denne type installasjoner.